برنامه‌ها  
در راستای تحقق اهداف مذکور، مهمترین برنامه واحد آموزش خانواده، برگزاری جلسات آموزش خانواده در طول سال تحصیلی، طبق زمان‌بندی درج‌شده در تقویم آموزشی (مخاطبان این جلسات، در برخی موارد پدران و در اکثر موارد، مادران هستند) است.
     
 
خبرهای تازه  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  آرشیو خبر‌ها
     
 
 
نقشه سایت